دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

سومین دوره مسابقه پل با خرپای ماکارونی

فایل های سومین دوره مسابقه پل با خرپای ماکارونی
1 مشخصات پل
2 معماری پل
3 راندمانی
4 سنگین