دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

پذیرش دانشجو در نیمسال دوم تحصیلی 98 -97 براساس سوابق تحصیلی