دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

دانشجویانی که دروس معارف دارند وارد سایت نهاد شوند

دروس معارف شامل: آیین زندگی، اندیشه اسلامی 1 و 2،دانش خانواده و جمعیت، تاریخ تحلیل، انقاب اسلامی، تاریخ فرهنگ و ... می باشد.