دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

مقطع

رشته

کارشناسی

علوم قضایی

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی اجرایی عمران

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

علمی کاربردی معماری

علمی کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته

گرافیک

مکانیک خودرو،

حسابداری

کامپیوتر

ساختمان

کارهای عمومی ساختمان

نقشه کشی معماری

کاردانی ناپیوسته

علمی کاربردی کامپیوتر

کاردان فنی مکانیک

ساختمانهای بتنی

معماری