دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

دانلود فایل های سومین دوره مسابقه پل با خرپای ماکارونی

سومین دوره مسابقه پل با خرپای ماکارونی در آذرماه برگزار می شود

دانلود فایل های سومین دوره مسابقه پل با خرپای ماکارونی
فایل های سومین دوره مسابقه پل با خرپای ماکارونی
1 مشخصات پل
2 معماری پل
3 راندمانی
4 سنگین