دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

ارتباط با دانشگاه

ارتباط با دانشگاه

ارتباط با دانشگاه

 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد اوز

   استان فارس- اوز- نظرآباد- تنب سمیدو- دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز      کدپستی: 7433164541 

شماره تلفن :     آموزش:  52516762      امور دانشجویی:  52517970     امور مالی و شهریه: 52517972   فاکس: 52516762

پیش شماره : 071